ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์!

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการโรงเรียน มีวัตถุประสงค์ในการจัดทำขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาในการบริหารจัดการโรงเรียน โดยระบบสารสนเทศจะต้องตอบสนองแสดงผลสรุป สถิติข้อมูล เพื่อสนับสนุนผู้บริหารโรงเรียน ในการแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที ต้องมีหน้าตาและการใช้งานที่เรียบง่าย ไม่ซับซ้อน มีความแม่นยำ ลดคน ลดกระดาษ ได้รับความเชื่อถือ ยอมรับทั้งจากผู้ใช้งาน คณะครู ผู้บริหาร และนักเรียน/นักศึกษา ทั้งยังต้องครอบคลุมการบริหารจัดการทุกด้านของการบริหารโรงเรียน ปัจจุบันได้พัฒนาให้สอดคล้องต่องานประกันคุณภาพ สมศ. โดยสามารถจัดพิมพ์เป็นรายงาน SAR ประจำปีการศึกษา ได้อย่างถูกต้อง ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ School Master ยังแบ่งปันให้โรงเรียนร่วมพัฒนาได้ใช้งาน เพื่อพัฒนาความยืดหยุ่น ในแง่ของความแตกต่าง ของโรงเรียนแต่ละรายโรง ทำให้มีความน่าเชื่อถือ มากกว่าการจ้างโปรแกรมเมอร์ มาเขียนโปรแกรมให้โรงเรียน ซึ่งเป็นปัญหาของหลายโรงเรียน.
ติดต่อผู้พัฒนา webmaster@schoolmaster.in.th

Learn more »

สพป.เชียงรายเขต 1

เข้าสู่ระบบบริหารสถานศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1.

เข้าสู่ระบบ »

สพป.เชียงรายเขต 2

เข้าสู่ระบบบริหารสถานศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2.

เข้าสู่ระบบ »

สพป.เชียงรายเขต 3

เข้าสู่ระบบบริหารสถานศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3.

เข้าสู่ระบบ »

สพป.เชียงรายเขต 4

เข้าสู่ระบบบริหารสถานศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4.

เข้าสู่ระบบ »

มัธยมศึกษา

เข้าสู่ระบบบริหารสถานศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา.

เข้าสู่ระบบ »

ต่างเขตพื้นที่

เข้าสู่ระบบบริหารสถานศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ต่างเขตพื้นที่.

เข้าสู่ระบบ »

สำหรับโรงเรียนที่ใช้บริการพิเศษ

เข้าสู่ระบบบริหารสถานศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับโรงเรียนที่ใช้บริการพิเศษ.

เข้าสู่ระบบ »

สำหรับโรงเรียนสำนักการศึกษาพิเศษ

เข้าสู่ระบบบริหารสถานศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับโรงเรียนสำนักการศึกษาพิเศษ.

เข้าสู่ระบบ »

สำหรับโรงเรียนในจังหวัดพะเยา

เข้าสู่ระบบบริหารสถานศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับโรงเรียนในจังหวัดพะเยา.

เข้าสู่ระบบ »

รปค.15

เข้าสู่ระบบบริหารสถานศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศของ โรงเรียนราชประชานุเคราะ์15.

เข้าสู่ระบบ »

schoolmaster
สนใจติดต่อขอใช้บริการ