เกี่ยวกับเรา!

ให้เราดูแลระบบไอทีทั้งระบบของท่าน ภายใต้นโยบาย Sure We can เราถึงมั่นใจ ว่าคุณฝากงานไอทีไว้กับเราได้ บริการดูแลด้านคอมพิวเตอร์ และ บริการดูแลระบบเครือข่าย ให้กับองค์กรของท่าน ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เชื่อมต่อด้านเน็ตเวิร์ค อุปกรณ์อิเล็กทรอนิคสำนักงาน (Printer Server, Fax Server)

Learn more »

รายละเอียด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการโรงเรียน มีวัตถุประสงค์ในการจัดทำขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาในการบริหารจัดการโรงเรียน โดยระบบสารสนเทศจะต้องตอบสนองแสดงผลสรุป สถิติข้อมูล เพื่อสนับสนุนผู้บริหารโรงเรียน ในการแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที ต้องมีหน้าตาและการใช้งานที่เรียบง่าย ไม่ซับซ้อน มีความแม่นยำ ลดคน ลดกระดาษ ได้รับความเชื่อถือ ยอมรับทั้งจากผู้ใช้งาน คณะครู ผู้บริหาร และนักเรียน/นักศึกษา ทั้งยังต้องครอบคลุมการบริหารจัดการทุกด้านของการบริหารโรงเรียน ปัจจุบันได้พัฒนาให้สอดคล้องต่องานประกันคุณภาพ สมศ. โดยสามารถจัดพิมพ์เป็นรายงาน SAR ประจำปีการศึกษา ได้อย่างถูกต้อง ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ School Master ยังแบ่งปันให้โรงเรียนร่วมพัฒนาได้ใช้งาน เพื่อพัฒนาความยืดหยุ่น ในแง่ของความแตกต่าง ของโรงเรียนแต่ละรายโรง ทำให้มีความน่าเชื่อถือ มากกว่าการจ้างโปรแกรมเมอร์ มาเขียนโปรแกรมให้โรงเรียน ซึ่งเป็นปัญหาของหลายโรงเรียน.