คุยกับผู้บริหาร

Read More
SEO

รายการ วันที่ โดย

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 01/07/2020 - 31/03/2021
2 เยี่ยมบ้าน 20/07/2020 - 24/07/2020
3 โครงการคุณธรรมนำชีวิต -
4 อาหารกลางวัน 01/07/2020 - 23/04/2021
5 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 02/06/2020 - 03/06/2020
6 เด็กพิเศษเรียนร่วม 20/07/2020 - 20/07/2020
7 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 01/06/2020 - 30/06/2020
8 มอนเตสซอรี 01/07/2020 - 31/03/2021
9 แผนการจัดการเรียนรู้ ชั้นป.1 01/07/2020 - 17/07/2020
10 วันเข้าพรรษา 03/07/2020 - 03/07/2020

ไฟล์ดาวโหลด

รายการ วันที่ โดย

จำนวนนักเรียน

อัตราข้อมูลครูและบุคลากรโรงเรียน ต่อจำนวนนักเรียน.

จำนวนครูและบุคลากร

ยังมีบุคลากรที่เราขอแนะนำให้ท่านรู้จัก

แนะนำบุคลากร

ท่านสามารถคลิกเม้าส์ แล้วเลื่อนไปทางด้านขวามือเพื่อดูบุคลากรที่แนะนำ.