นางสาวน้ำฝน พุทธวงค์

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • หมายเลขบัตรประชาชน : 357020053XXXX
 • วันเกิด : XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : -XXXX
 • Facebook :
 • Email :
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : บ้านป่าซางเหนือ
 • ประเภทบุคลากร : ลูกจ้างชั่วคราว
 • ตำแหน่ง : แม่ครัว
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 1006
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 1006

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่