สถิตินักเรียน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ชั้น 0 0 0 1
รวม 0 0 0 1

ระดับชั้น ชาย หญิง ทั้งหมด ครูประจำชั้น
ชั้น/0 0 0 1
รวม 0 0 1